משחקים

משחק הוא פעילות, הנעשית בדרך כלל לשם הנאה, בידור ולימוד. מרכיבי המפתח במשחקים הם המטרות, החוקים, האתגרים ושיתוף הפעולה ההדדי. משחקים דורשים בדרך כלל כוח פיזי, שכלי או מנטלי. למשחקים רבים יש יתרונות פרט להנאה, כגון למידה, חשיבה, שיפור המוטוריקה והקואורדינציה, שיפור הכושר הגופני ויצירת אינטראקציה חברתית. ידוע כי האדם שיחק במשחקים עוד בתקופה הפרה-היסטורית, ומאז ומתמיד נהוג להפריד בין משחקים לבין עבודה המוצעת בעיקר בגלל פיצוי כלשהו. נהוג להפריד את המשחקים גם מאמנות, תחום הנוגע בביטוי רעיונות, דעות ואמונות.


טעות כתבים
משחקיםשחקיםמחקיםמשקיםמשחיםמשחקם
משחקישקיםשחיםשחקםשחקימחים
מחקםמחקימשקםמשקימשחיעשחקים
ישחקיםחשחקיםצשחקיםנשחקים9שחקים0שחקים
פשחקיםףשחקיםךשחקיםלשחקיםןשחקיםמדחקים
מסחקיםמזחקיםמשטקיםמשוקיםמשןקיםמשלקים
משתקיםמשצקיםמשמקיםמשיקיםמשח3יםמשח4ים
משחריםמשחכיםמשחגיםמשחדיםמשחקאםמשחקטם
משחקוםמשחקחםמשחקצםמשחקמםמשחקנםמשחקעם
משחקיעמשחקיימשחקיחמשחקיצמשחקינמשחקי9
משחקי0משחקיפמשחקיףמשחקיךמשחקילמשחקין
מעשחקיםמישחקיםמחשחקיםמצשחקיםמנשחקיםמ9שחקים
מ0שחקיםמפשחקיםמףשחקיםמךשחקיםמלשחקיםמןשחקים
משדחקיםמשסחקיםמשזחקיםמשחטקיםמשחוקיםמשחןקים
משחלקיםמשחתקיםמשחצקיםמשחמקיםמשחיקיםמשחק3ים
משחק4יםמשחקריםמשחקכיםמשחקגיםמשחקדיםמשחקיאם
משחקיטםמשחקיוםמשחקיחםמשחקיצםמשחקימםמשחקינם
משחקיעםמשחקיםעמשחקיםימשחקיםחמשחקיםצמשחקיםנ
משחקים9משחקים0משחקיםפמשחקיםףמשחקיםךמשחקיםל
משחקיםןעמשחקיםימשחקיםחמשחקיםצמשחקיםנמשחקים
9משחקים0משחקיםפמשחקיםףמשחקיםךמשחקיםלמשחקים
ןמשחקיםמדשחקיםמסשחקיםמזשחקיםמשטחקיםמשוחקים
משןחקיםמשלחקיםמשתחקיםמשצחקיםמשמחקיםמשיחקים
משח3קיםמשח4קיםמשחרקיםמשחכקיםמשחגקיםמשחדקים
משחקאיםמשחקטיםמשחקויםמשחקחיםמשחקציםמשחקמים
משחקניםמשחקעיםמשחקיעםמשחקייםמשחקיחםמשחקיצם
משחקינםמשחקי9םמשחקי0םמשחקיפםמשחקיףםמשחקיךם
משחקילםמשחקיןםממשחקיםמששחקיםמשחחקיםמשחקקים
משחקייםשמחקיםחשמקיםמחשקיםמקחשיםמשקחים
משיקחםמשחיקםמשחםיקמשחקםי