משחקים

משחק הוא פעילות, הנעשית בדרך כלל לשם הנאה, בידור ולימוד. מרכיבי המפתח במשחקים הם המטרות, החוקים, האתגרים ושיתוף הפעולה ההדדי. משחקים דורשים בדרך כלל כוח פיזי, שכלי או מנטלי. למשחקים רבים יש יתרונות פרט להנאה, כגון למידה, חשיבה, שיפור המוטוריקה והקואורדינציה, שיפור הכושר הגופני ויצירת אינטראקציה חברתית. ידוע כי האדם שיחק במשחקים עוד בתקופה הפרה-היסטורית, ומאז ומתמיד נהוג להפריד בין משחקים לבין עבודה המוצעת בעיקר בגלל פיצוי כלשהו. נהוג להפריד את המשחקים גם מאמנות, תחום הנוגע בביטוי רעיונות, דעות ואמונות.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
משחקיםשחקיםמחקיםמשקיםמשחיםמשחקם
משחקישקיםשחיםשחקםשחקימחים
מחקםמחקימשקםמשקימשחיעשחקים
ישחקיםחשחקיםצשחקיםנשחקים9שחקים0שחקים
פשחקיםףשחקיםךשחקיםלשחקיםןשחקיםמדחקים
מסחקיםמזחקיםמשטקיםמשוקיםמשןקיםמשלקים
משתקיםמשצקיםמשמקיםמשיקיםמשח3יםמשח4ים
משחריםמשחכיםמשחגיםמשחדיםמשחקאםמשחקטם
משחקוםמשחקחםמשחקצםמשחקמםמשחקנםמשחקעם
משחקיעמשחקיימשחקיחמשחקיצמשחקינמשחקי9
משחקי0משחקיפמשחקיףמשחקיךמשחקילמשחקין
מעשחקיםמישחקיםמחשחקיםמצשחקיםמנשחקיםמ9שחקים
מ0שחקיםמפשחקיםמףשחקיםמךשחקיםמלשחקיםמןשחקים
משדחקיםמשסחקיםמשזחקיםמשחטקיםמשחוקיםמשחןקים
משחלקיםמשחתקיםמשחצקיםמשחמקיםמשחיקיםמשחק3ים
משחק4יםמשחקריםמשחקכיםמשחקגיםמשחקדיםמשחקיאם
משחקיטםמשחקיוםמשחקיחםמשחקיצםמשחקימםמשחקינם
משחקיעםמשחקיםעמשחקיםימשחקיםחמשחקיםצמשחקיםנ
משחקים9משחקים0משחקיםפמשחקיםףמשחקיםךמשחקיםל
משחקיםןעמשחקיםימשחקיםחמשחקיםצמשחקיםנמשחקים
9משחקים0משחקיםפמשחקיםףמשחקיםךמשחקיםלמשחקים
ןמשחקיםמדשחקיםמסשחקיםמזשחקיםמשטחקיםמשוחקים
משןחקיםמשלחקיםמשתחקיםמשצחקיםמשמחקיםמשיחקים
משח3קיםמשח4קיםמשחרקיםמשחכקיםמשחגקיםמשחדקים
משחקאיםמשחקטיםמשחקויםמשחקחיםמשחקציםמשחקמים
משחקניםמשחקעיםמשחקיעםמשחקייםמשחקיחםמשחקיצם
משחקינםמשחקי9םמשחקי0םמשחקיפםמשחקיףםמשחקיךם
משחקילםמשחקיןםממשחקיםמששחקיםמשחחקיםמשחקקים
משחקייםשמחקיםחשמקיםמחשקיםמקחשיםמשקחים
משיקחםמשחיקםמשחםיקמשחקםי