מורפיקס

אתר מורפיקס הוא מילון עברי־אנגלי ואנגלי־עברי ומנוע חיפוש מקוון. ייחודו הוא בגמישות הלשונית שלו, שבזכותה ניתן לרשום מילה בהטיה מסוימת שלה, ולקבל תרגום לצורה היסודית שלה (במילון), או לקבל תוצאות חיפוש בכל הטיותיה. מרבית מנועי החיפוש מוצאים מילים בדיוק בצורה שנרשמו. אופן פעולה זה מהווה בעיה מבחינת המחפש, משום שלמילים רבות ישנן צורות כתיב שונות, למשל עקב כתיב מלא וכתיב חסר, ולעתים תופיע מילה דווקא בהטיה מסוימת, או בצירוף אותיות השימוש, ולא בצורתה הבסיסית. על־מנת להיות משוכנע שמצא את כל שברצונו למצוא, ייאלץ המחפש לערוך חיפושים אחדים. בעיה זו מחריפה יותר בעת חיפוש במילון, שבו, בטכניקה הרגילה, על המחפש להיות בעל שליטה מעולה בדקדוק, כדי להעביר את המילה שהוא מחפש לצורה הבסיסית שלה, שהיא הצורה היחידה המופיעה במילון. באנגלית בעיה זו פחות חמורה, אך גם בשפה זו לא תמיד קל לעבור מצורת הרבים לצורת היחיד. חיפוש המילה children במורפיקס מחזיר את התוצאה child, כנדרש. המעבר בין צורות הפועל השונות אינו פשוט אף הוא, ונדרשת היכרות טובה עם השפה כדי לעבור מ־wrote או written ל־write. מילון מורפיקס פותח על ידי חברת מלינגו

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
מורפיקסורפיקסמרפיקסמופיקסמוריקסמורפקס
מורפיסמורפיקופיקסוריקסורפקסורפיס
ורפיקמריקסמרפקסמרפיסמרפיקמופקס
מופיסמופיקמוריסמוריקמורפקעורפיקס
יורפיקסחורפיקסצורפיקסנורפיקס9ורפיקס0ורפיקס
פורפיקסףורפיקסךורפיקסלורפיקסןורפיקסמ7רפיקס
מ8רפיקסמןרפיקסמלרפיקסמחרפיקסמירפיקסמטרפיקס
מו4פיקסמו5פיקסמואפיקסמועפיקסמוכפיקסמוגפיקס
מוקפיקסמור9יקסמור0יקסמורףיקסמורךיקסמורםיקס
מורםיקסמורפיקסמורךיקסמורץיקסמורפאקסמורפטקס
מורפוקסמורפחקסמורפצקסמורפמקסמורפנקסמורפעקס
מורפי3סמורפי4סמורפירסמורפיכסמורפיגסמורפידס
מורפיקשמורפיקדמורפיקגמורפיקבמורפיקזמעורפיקס
מיורפיקסמחורפיקסמצורפיקסמנורפיקסמ9ורפיקסמ0ורפיקס
מפורפיקסמףורפיקסמךורפיקסמלורפיקסמןורפיקסמו7רפיקס
מו8רפיקסמוןרפיקסמולרפיקסמוחרפיקסמוירפיקסמוטרפיקס
מור4פיקסמור5פיקסמוראפיקסמורעפיקסמורכפיקסמורגפיקס
מורקפיקסמורפ9יקסמורפ0יקסמורפףיקסמורפךיקסמורפםיקס
מורפםיקסמורפפיקסמורפךיקסמורפץיקסמורפיאקסמורפיטקס
מורפיוקסמורפיחקסמורפיצקסמורפימקסמורפינקסמורפיעקס
מורפיק3סמורפיק4סמורפיקרסמורפיקכסמורפיקגסמורפיקדס
מורפיקסשמורפיקסדמורפיקסגמורפיקסבמורפיקסזעמורפיקס
ימורפיקסחמורפיקסצמורפיקסנמורפיקס9מורפיקס0מורפיקס
פמורפיקסףמורפיקסךמורפיקסלמורפיקסןמורפיקסמ7ורפיקס
מ8ורפיקסמןורפיקסמלורפיקסמחורפיקסמיורפיקסמטורפיקס
מו4רפיקסמו5רפיקסמוארפיקסמוערפיקסמוכרפיקסמוגרפיקס
מוקרפיקסמור9פיקסמור0פיקסמורףפיקסמורךפיקסמורםפיקס
מורםפיקסמורפפיקסמורךפיקסמורץפיקסמורפאיקסמורפטיקס
מורפויקסמורפחיקסמורפציקסמורפמיקסמורפניקסמורפעיקס
מורפי3קסמורפי4קסמורפירקסמורפיכקסמורפיגקסמורפידקס
מורפיקשסמורפיקדסמורפיקגסמורפיקבסמורפיקזסממורפיקס
מוורפיקסמוררפיקסמורפפיקסמורפייקסמורפיקקסומרפיקס
רומפיקסמרופיקסמפרויקסמופריקסמויפרקסמוריפקס
מורקיפסמורפקיסמורפסקימורפיסק