מורפיקס

אתר מורפיקס הוא מילון עברי־אנגלי ואנגלי־עברי ומנוע חיפוש מקוון. ייחודו הוא בגמישות הלשונית שלו, שבזכותה ניתן לרשום מילה בהטיה מסוימת שלה, ולקבל תרגום לצורה היסודית שלה (במילון), או לקבל תוצאות חיפוש בכל הטיותיה. מרבית מנועי החיפוש מוצאים מילים בדיוק בצורה שנרשמו. אופן פעולה זה מהווה בעיה מבחינת המחפש, משום שלמילים רבות ישנן צורות כתיב שונות, למשל עקב כתיב מלא וכתיב חסר, ולעתים תופיע מילה דווקא בהטיה מסוימת, או בצירוף אותיות השימוש, ולא בצורתה הבסיסית. על־מנת להיות משוכנע שמצא את כל שברצונו למצוא, ייאלץ המחפש לערוך חיפושים אחדים. בעיה זו מחריפה יותר בעת חיפוש במילון, שבו, בטכניקה הרגילה, על המחפש להיות בעל שליטה מעולה בדקדוק, כדי להעביר את המילה שהוא מחפש לצורה הבסיסית שלה, שהיא הצורה היחידה המופיעה במילון. באנגלית בעיה זו פחות חמורה, אך גם בשפה זו לא תמיד קל לעבור מצורת הרבים לצורת היחיד. חיפוש המילה children במורפיקס מחזיר את התוצאה child, כנדרש. המעבר בין צורות הפועל השונות אינו פשוט אף הוא, ונדרשת היכרות טובה עם השפה כדי לעבור מ־wrote או written ל־write. מילון מורפיקס פותח על ידי חברת מלינגו


טעות כתבים
מורפיקסורפיקסמרפיקסמופיקסמוריקסמורפקס
מורפיסמורפיקופיקסוריקסורפקסורפיס
ורפיקמריקסמרפקסמרפיסמרפיקמופקס
מופיסמופיקמוריסמוריקמורפקעורפיקס
יורפיקסחורפיקסצורפיקסנורפיקס9ורפיקס0ורפיקס
פורפיקסףורפיקסךורפיקסלורפיקסןורפיקסמ7רפיקס
מ8רפיקסמןרפיקסמלרפיקסמחרפיקסמירפיקסמטרפיקס
מו4פיקסמו5פיקסמואפיקסמועפיקסמוכפיקסמוגפיקס
מוקפיקסמור9יקסמור0יקסמורףיקסמורךיקסמורםיקס
מורםיקסמורפיקסמורךיקסמורץיקסמורפאקסמורפטקס
מורפוקסמורפחקסמורפצקסמורפמקסמורפנקסמורפעקס
מורפי3סמורפי4סמורפירסמורפיכסמורפיגסמורפידס
מורפיקשמורפיקדמורפיקגמורפיקבמורפיקזמעורפיקס
מיורפיקסמחורפיקסמצורפיקסמנורפיקסמ9ורפיקסמ0ורפיקס
מפורפיקסמףורפיקסמךורפיקסמלורפיקסמןורפיקסמו7רפיקס
מו8רפיקסמוןרפיקסמולרפיקסמוחרפיקסמוירפיקסמוטרפיקס
מור4פיקסמור5פיקסמוראפיקסמורעפיקסמורכפיקסמורגפיקס
מורקפיקסמורפ9יקסמורפ0יקסמורפףיקסמורפךיקסמורפםיקס
מורפםיקסמורפפיקסמורפךיקסמורפץיקסמורפיאקסמורפיטקס
מורפיוקסמורפיחקסמורפיצקסמורפימקסמורפינקסמורפיעקס
מורפיק3סמורפיק4סמורפיקרסמורפיקכסמורפיקגסמורפיקדס
מורפיקסשמורפיקסדמורפיקסגמורפיקסבמורפיקסזעמורפיקס
ימורפיקסחמורפיקסצמורפיקסנמורפיקס9מורפיקס0מורפיקס
פמורפיקסףמורפיקסךמורפיקסלמורפיקסןמורפיקסמ7ורפיקס
מ8ורפיקסמןורפיקסמלורפיקסמחורפיקסמיורפיקסמטורפיקס
מו4רפיקסמו5רפיקסמוארפיקסמוערפיקסמוכרפיקסמוגרפיקס
מוקרפיקסמור9פיקסמור0פיקסמורףפיקסמורךפיקסמורםפיקס
מורםפיקסמורפפיקסמורךפיקסמורץפיקסמורפאיקסמורפטיקס
מורפויקסמורפחיקסמורפציקסמורפמיקסמורפניקסמורפעיקס
מורפי3קסמורפי4קסמורפירקסמורפיכקסמורפיגקסמורפידקס
מורפיקשסמורפיקדסמורפיקגסמורפיקבסמורפיקזסממורפיקס
מוורפיקסמוררפיקסמורפפיקסמורפייקסמורפיקקסומרפיקס
רומפיקסמרופיקסמפרויקסמופריקסמויפרקסמוריפקס
מורקיפסמורפקיסמורפסקימורפיסק