בנק לאומי לישראל

אומי (נודע בעבר בשם בנק לאומי לישראל) הוא בנק במדינת ישראל העוסק בכל תחומי הבנקאות בין במישרין ובין בעקיפין על ידי חברות בנות: בנקאות עסקית, בנקאות קמעונאית, בנקאות מסחרית, בנקאות פרטית ובינלאומית (לדוגמה לאומי שווייץ) והשקעות. נכון למרץ 2008, הבנק נחשב בארץ לראשון בגודלו ובהיקף נכסיו וזאת לאחר שבמהלך חודש נובמבר 2007 עקף את בנק הפועלים כמעט בכל הפרמטרים ושווי השוק שלו עבר את זה של בנק הפועלים. הבנק הוא גלגול של בנק אנגלו-פלשתינה שהוקם ב-1902 על ידי המוסד הבנקאי "אוצר התיישבות היהודים" (אוה"ה)[1] של ההסתדרות הציונית, והפך בשנת 1951 לבנק לאומי לישראל. הבנק הולאם לאחר משבר מניות הבנקים, ב-1983. במסגרת מדיניות ההפרטה שמנהל משרד האוצר בעשור האחרון, נעשו נסיונות להפריט את הבנק, אולם עד כה ללא הצלחה. בשנת 2005 ערכה המדינה מכרז על מניות השליטה של הבנק, וזכתה בו קבוצת קרנות הגידור האמריקאיות סרברוס-גבריאל. בעקבות הזכייה רכשה קבוצה זו מהמדינה 9.99% ממניות הבנק. אולם בסופו של דבר בשנת 2007 נדחתה בקשת הקבוצה לקבל היתר שליטה בבנק. [2] נכון לאוגוסט 2010 מחזיקה מדינת ישראל בכ-11.5% ממניות הבנק. בעלי המניות העיקריים בבנק מלבד המדינה הם חברת "שלמה אליהו" המחזיקה כ-9.6% מהמניות. כ-80 אחוז ממניות הבנק מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בין כלל סניפיו מפעיל הבנק גם סניף וירטואלי הקרוי "ישיר לאומי" - סניף שכל הקשר שלו עם לקוחותיו נעשה בתקשורת מרחוק, באמצעות הטלפון והאינטרנט ובאמצעות שירותי שליחים ושירותי דואר כאשר נדרשת העברה פיזית של מסמכים (כגון פנקסי צ'קים). בעבר נקרא סניף זה "הישיר הראשון", אך ביולי 2009 עבר שינוי מיתוג ושמו שונה.

Reference : Wikipedia
טעות כתבים
בנקללאומילבנקנקבקבנ
נדנקגנקכנקהנקסנק
ב8קב9קבםקבךקבלקבחק
בוקבנקבכקבעקביקבמק
בהקבןקבנ3בנ4בנרבנכ
בנגבנדבדנקבגנקבכנקבהנק
בסנקבנ8קבנ9קבנםקבנךקבנלק
בנחקבנוקבננקבנכקבנעקבניק
בנמקבנהקבנןקבנק3בנק4בנקר
בנקכבנקגבנקדדבנקגבנקכבנק
הבנקסבנקב8נקב9נקבםנקבךנק
בלנקבחנקבונקבננקבכנקבענק
בינקבמנקבהנקבןנקבנ3קבנ4ק
בנרקבנכקבנגקבנדקבבנקבננק
נבקקנבבקנלאומיאומילומי
לאמילאוילאומאמיאויאומ
לוילומלאמואומיןאומיםאומי
ךאומיץאומיתאומיצאומיחאומיל5ומי
ל6ומילטומיליומילעומילכומילרומי
לא7מילא8מילאןמילאלמילאחמילאימי
לאטמילאועילאויילאוחילאוצילאוני
לאו9ילאו0ילאופילאוףילאוךילאולי
לאוןילאומאלאומטלאומולאומחלאומצ
לאוממלאומנלאומעלואומילןאומילםאומי
לךאומילץאומילתאומילצאומילחאומילא5ומי
לא6ומילאטומילאיומילאעומילאכומילארומי
לאו7מילאו8מילאוןמילאולמילאוחמילאוימי
לאוטמילאומעילאומיילאומחילאומצילאומני
לאומ9ילאומ0ילאומפילאומףילאומךילאומלי
לאומןילאומיאלאומיטלאומיולאומיחלאומיצ
לאומימלאומינלאומיעולאומיןלאומיםלאומי
ךלאומיץלאומיתלאומיצלאומיחלאומיל5אומי
ל6אומילטאומיליאומילעאומילכאומילראומי
לא7ומילא8ומילאןומילאלומילאחומילאיומי
לאטומילאועמילאוימילאוחמילאוצמילאונמי
לאו9מילאו0מילאופמילאוףמילאוךמילאולמי
לאוןמילאומאילאומטילאומוילאומחילאומצי
לאוממילאומנילאומעיללאומילאאומילאוומי
לאוממיאלומיואלמילואמילמואילאמוי
לאימולאוימלישראלישראללשראלליראל
לישאללישרללישראיראלישאלישרל
ישראלשאללשרללשראלירללירא
לישאוישראלןישראלםישראלךישראלץישראל
תישראלצישראלחישראללאשראללטשראללושראל
לחשראללצשראללמשראללנשראללעשראללידראל
ליסראלליזראלליש4אלליש5אללישאאללישעאל
לישכאללישגאללישקאללישר5ללישר6ללישרטל
לישריללישרעללישרכללישררללישראולישראן
לישראםלישראךלישראץלישראתלישראצלישראח
לוישראללןישראללםישראללךישראללץישראללתישראל
לצישראללחישראלליאשראלליטשראלליושראלליחשראל
ליצשראללימשראללינשראלליעשראללישדראללישסראל
לישזראללישר4אללישר5אללישראאללישרעאללישרכאל
לישרגאללישרקאללישרא5ללישרא6ללישראטללישראיל
לישראעללישראכללישרארללישראלולישראלןלישראלם
לישראלךלישראלץלישראלתלישראלצלישראלחולישראל
ןלישראלםלישראלךלישראלץלישראלתלישראלצלישראל
חלישראללאישראללטישראללוישראללחישראללצישראל
למישראללנישראללעישראללידשראלליסשראלליזשראל
ליש4ראלליש5ראללישאראללישעראללישכראללישגראל
לישקראללישר5אללישר6אללישרטאללישריאללישרעאל
לישרכאללישרראללישראוללישראןללישראםללישראךל
לישראץללישראתללישראצללישראחלללישראלליישראל
ליששראללישרראללישראאלילשראלשילראללשיראל
לרשיאללירשאלליארשללישארללישלארלישרלא