בנק לאומי לישראל

אומי (נודע בעבר בשם בנק לאומי לישראל) הוא בנק במדינת ישראל העוסק בכל תחומי הבנקאות בין במישרין ובין בעקיפין על ידי חברות בנות: בנקאות עסקית, בנקאות קמעונאית, בנקאות מסחרית, בנקאות פרטית ובינלאומית (לדוגמה לאומי שווייץ) והשקעות. נכון למרץ 2008, הבנק נחשב בארץ לראשון בגודלו ובהיקף נכסיו וזאת לאחר שבמהלך חודש נובמבר 2007 עקף את בנק הפועלים כמעט בכל הפרמטרים ושווי השוק שלו עבר את זה של בנק הפועלים. הבנק הוא גלגול של בנק אנגלו-פלשתינה שהוקם ב-1902 על ידי המוסד הבנקאי "אוצר התיישבות היהודים" (אוה"ה)[1] של ההסתדרות הציונית, והפך בשנת 1951 לבנק לאומי לישראל. הבנק הולאם לאחר משבר מניות הבנקים, ב-1983. במסגרת מדיניות ההפרטה שמנהל משרד האוצר בעשור האחרון, נעשו נסיונות להפריט את הבנק, אולם עד כה ללא הצלחה. בשנת 2005 ערכה המדינה מכרז על מניות השליטה של הבנק, וזכתה בו קבוצת קרנות הגידור האמריקאיות סרברוס-גבריאל. בעקבות הזכייה רכשה קבוצה זו מהמדינה 9.99% ממניות הבנק. אולם בסופו של דבר בשנת 2007 נדחתה בקשת הקבוצה לקבל היתר שליטה בבנק. [2] נכון לאוגוסט 2010 מחזיקה מדינת ישראל בכ-11.5% ממניות הבנק. בעלי המניות העיקריים בבנק מלבד המדינה הם חברת "שלמה אליהו" המחזיקה כ-9.6% מהמניות. כ-80 אחוז ממניות הבנק מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בין כלל סניפיו מפעיל הבנק גם סניף וירטואלי הקרוי "ישיר לאומי" - סניף שכל הקשר שלו עם לקוחותיו נעשה בתקשורת מרחוק, באמצעות הטלפון והאינטרנט ובאמצעות שירותי שליחים ושירותי דואר כאשר נדרשת העברה פיזית של מסמכים (כגון פנקסי צ'קים). בעבר נקרא סניף זה "הישיר הראשון", אך ביולי 2009 עבר שינוי מיתוג ושמו שונה.


טעות כתבים
בנקללאומילבנקנקבקבנ
נדנקגנקכנקהנקסנק
ב8קב9קבםקבךקבלקבחק
בוקבנקבכקבעקביקבמק
בהקבןקבנ3בנ4בנרבנכ
בנגבנדבדנקבגנקבכנקבהנק
בסנקבנ8קבנ9קבנםקבנךקבנלק
בנחקבנוקבננקבנכקבנעקבניק
בנמקבנהקבנןקבנק3בנק4בנקר
בנקכבנקגבנקדדבנקגבנקכבנק
הבנקסבנקב8נקב9נקבםנקבךנק
בלנקבחנקבונקבננקבכנקבענק
בינקבמנקבהנקבןנקבנ3קבנ4ק
בנרקבנכקבנגקבנדקבבנקבננק
נבקקנבבקנלאומיאומילומי
לאמילאוילאומאמיאויאומ
לוילומלאמואומיןאומיםאומי
ךאומיץאומיתאומיצאומיחאומיל5ומי
ל6ומילטומיליומילעומילכומילרומי
לא7מילא8מילאןמילאלמילאחמילאימי
לאטמילאועילאויילאוחילאוצילאוני
לאו9ילאו0ילאופילאוףילאוךילאולי
לאוןילאומאלאומטלאומולאומחלאומצ
לאוממלאומנלאומעלואומילןאומילםאומי
לךאומילץאומילתאומילצאומילחאומילא5ומי
לא6ומילאטומילאיומילאעומילאכומילארומי
לאו7מילאו8מילאוןמילאולמילאוחמילאוימי
לאוטמילאומעילאומיילאומחילאומצילאומני
לאומ9ילאומ0ילאומפילאומףילאומךילאומלי
לאומןילאומיאלאומיטלאומיולאומיחלאומיצ
לאומימלאומינלאומיעולאומיןלאומיםלאומי
ךלאומיץלאומיתלאומיצלאומיחלאומיל5אומי
ל6אומילטאומיליאומילעאומילכאומילראומי
לא7ומילא8ומילאןומילאלומילאחומילאיומי
לאטומילאועמילאוימילאוחמילאוצמילאונמי
לאו9מילאו0מילאופמילאוףמילאוךמילאולמי
לאוןמילאומאילאומטילאומוילאומחילאומצי
לאוממילאומנילאומעיללאומילאאומילאוומי
לאוממיאלומיואלמילואמילמואילאמוי
לאימולאוימלישראלישראללשראלליראל
לישאללישרללישראיראלישאלישרל
ישראלשאללשרללשראלירללירא
לישאוישראלןישראלםישראלךישראלץישראל
תישראלצישראלחישראללאשראללטשראללושראל
לחשראללצשראללמשראללנשראללעשראללידראל
ליסראלליזראלליש4אלליש5אללישאאללישעאל
לישכאללישגאללישקאללישר5ללישר6ללישרטל
לישריללישרעללישרכללישררללישראולישראן
לישראםלישראךלישראץלישראתלישראצלישראח
לוישראללןישראללםישראללךישראללץישראללתישראל
לצישראללחישראלליאשראלליטשראלליושראלליחשראל
ליצשראללימשראללינשראלליעשראללישדראללישסראל
לישזראללישר4אללישר5אללישראאללישרעאללישרכאל
לישרגאללישרקאללישרא5ללישרא6ללישראטללישראיל
לישראעללישראכללישרארללישראלולישראלןלישראלם
לישראלךלישראלץלישראלתלישראלצלישראלחולישראל
ןלישראלםלישראלךלישראלץלישראלתלישראלצלישראל
חלישראללאישראללטישראללוישראללחישראללצישראל
למישראללנישראללעישראללידשראלליסשראלליזשראל
ליש4ראלליש5ראללישאראללישעראללישכראללישגראל
לישקראללישר5אללישר6אללישרטאללישריאללישרעאל
לישרכאללישרראללישראוללישראןללישראםללישראךל
לישראץללישראתללישראצללישראחלללישראלליישראל
ליששראללישרראללישראאלילשראלשילראללשיראל
לרשיאללירשאלליארשללישארללישלארלישרלא